รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 044462102 
101คมเพชรวิทยาคารนายวุฒิพล พลเดชา 044430002 
102ช่องแมวพิทยานางณัฐพร ธรรมโส   
103ชุมชนประทายว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ หมีทอง 044479255 
104ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีนางสาววันเพ็ญ ชานอก   
105ดอนมันนายวิชัย จันทพรม 044430368 
106ดอนใหญ่พัฒนานายนภัสดล ปุ้งปูน 044430006 
107ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)นายกุลศักดิ์ นนตานอก 044489532 
108ไตรราษฎร์สามัคคีนางสุพรรษา เนาวคุณ   
109โนนเพ็ดวิทยานายชูชัย สีหานอก 044430375 
110บ้านกระทุ่มรายนายเจริญ ดวงมาลัย 044489061 
111บ้านเขว้าวิทยานายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา 044754695 
112บ้านคึมหญ้านางนายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิ 044979660 
113บ้านโคกล่ามขี้เหล็กนายเอกสรรค์ บุญฮวด 044430372 
114บ้านดอนวัวนายยุทธศักดิ์ ส่งเสริม 044430705 
115บ้านดอนสามัคคีนายอุดม ทะชาดา 044430378 
116บ้านตลาดไทรนายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044980211 
117บ้านเตยกระโตนนายวันชัย เทพศรี 044479175 
118บ้านทุ่งมนวิทยาคารนายสว่าง แว่นไธสง 044754945 
119ปราสาทหินนางรำนายชอุ่ม ไพศาล 044754797 
120บ้านโนนภิบาลโคกกลางนายเพชร โฉมไทยสง   
121บ้านโนนสูงนายจิรทิปด์ พลภูงา 044430540 
122บ้านประทายนางสาวบัณฑิตา กลุ่มจันทึก 044430371 
123บ้านฝาผนังนายศตพล จอดนอก 044430110 
124บ้านละเลิงหินนายคมสัน จันทร์มณี 044430369 
125บ้านวังม่วงนางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว 044249450 
126บ้านหญ้าคานายสำเริง การบรรจง 044430539 
127บ้านหนองกกนางสาวริฬพิชญ์ ค้าขาย 044430664 
129บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)นายวิระพงษ์ จันทีนอก 044489579 
130บ้านหนองบัวนาคนายสุธวัช เพ็งพินิจ 044430541 
131บ้านหนองพลวงนางสาวปฐมา เทพามาตย์ 044754966 
132บ้านหนองพลวงน้อยนางสาวนริศรา วงษ์จันลา 044430175 
133บ้านหนองแวงนายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 044430447 
134บ้านหนองแสงนายนิติศาสตร์ เจริญเนาวกุล   
135บ้านหนองห่าง    
136บ้านหันเตย  044479167 
137บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)นายธีรพงศ์ มะปะโท 044981055 
138เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)นายพัฒพงษ์ อัคขะรา 044981207 
139รวมมิตรพัฒนานายจรูญ จันทจร 044754800 
140วัดบ้านขี้เหล็กนายบำรุง ฉาไธสง 044430373 
141วัดบ้านโคกพระนางสาวจีรภา เจริญวงค์ 044754995 
142วัดบ้านโคกเพ็ดนางจิรภรณ์ ส่งเสริม 044430234 
143วัดบ้านโคกสีโนนรัง  044430706 
144วัดบ้านดอนตะหนินนายสุทัศน์ สมน้อย 044754743 
145วัดบ้านตำแยนายเวียงแก้ว ธรรมสาร 044754971 
146วัดบ้านถนนโพธิ์นายธารินทร์ ลครพล 044430544 
147วัดบ้านทุ่งสว่างนายเสกสรร วรรณสุข   
148วัดบ้านนางิ้วนายอัศวิน แสงปาก 044430543 
149วัดบ้านสี่เหลี่ยมนายดุสิต บาลไธสง 044430536 
150วัดบ้านหนองขามนายประมวล เซ็นนอก   
151วัดบ้านหนองคึมนางปิ่นมุก สมน้อย 044430379 
152วัดบ้านหนองคูนายสฤษดิ์ เรืองแก้ว   
153วัดบ้านหนองเดิ่นนายสันติ ภูสำเภา 044430367 
154วัดบ้านหนองสะแบงนางสาวปราณี พนารินทร์ 044430374 
155วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วนายเสกสรรค์ ทีทา 044430242 
156วัดปลักแรตนายฐิติภูมิ แสนยะบุตร 044467328 
157สระประดู่  044430537 
158สัมพันธมิตรวิทยานายนิพนธ์ รมณ์ชิต 044430547 
159สี่แยกศรีอรัญวิทยา  044430546 
160หนองกรดวิทยานางสาวปิยะกานต์ นาเมืองรักษ์ 044430253 
161หนองกุงวันชาตินายจีรพันธ์ อัยลา 044754614 
162หนองม่วงหนองแวงนางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 044754650 
163อัมพวันวิทยานายชยพล จันทีนอก 044754873 
201กุลโนนายวุฒิชาติ มวยดี 044481013 
202จารย์ตำรานางสาวพิสมัย ขวัญมา 044430403 
203ชุมชนบ้านวังหินนางประคอง ลัดกลาง 044471208 
204ชุมชนบ้านหนองจิกนายอาณัชร์ ศรีทอง 044754415 
205ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)นางสาวกิตติมา งามจันทร์ 044481008 
207นิคมสร้างตนเองพิมาย 2นายอัครเดช ไชยโยราช 044754441 
208นิคมสร้างตนเองพิมาย 3นายธเนศ ทองน้อย 044754435 
209นิคมสร้างตนเองพิมาย 4  044754420 
210นิคมสร้างตนเองพิมาย 5นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ 044403030 
211นิคมสร้างตนเองพิมาย 6นายอำนวย เยี่ยงเสือ 044754440 
212บ้านกระเบื้องนายวีระ สงึมรัมย์ 044430019 
213บ้านกระเบื้องใหญ่นางผกากรอง สืบค้า 044471473 
214บ้านกล้วยนางสาววนิดา สุนพคุณศรี 044430557 
215บ้านขามใต้    
216บ้านคล้า  044471213 
217บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)นายอภินันท์ บุญศรี 044249738 
218บ้านฉกาจช่องโค  044471237 
219บ้านชีวานนายตระกูล เสนานอก 044754419 
220บ้านซาดนางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์ 044754344 
221บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 044481151 
222บ้านดงประชานุกูลนายบุญยัง จันทร์แก้ว 044754345 
223บ้านดอนเขว้า  044754341 
224บ้านดอนแซะนายมงคล อินทร์ทอง 044403009 
225บ้านดอนหวายนายถวิล เดือนกระจ่าง 044430067 
226บ้านตลาดประดู่นายเกรียงไกร ชนากลาง 044430069 
227บ้านตะคร้อนายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ 044430073 
228บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 044401575 
229บ้านเตยประชาบำรุงนายวิชาญ จตุพรม 044403006 
230บ้านถนนนางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง 044430078 
231บ้านทับควายนางสาวฐิติมา บุไธสง 044430556 
232บ้านท่าแดงนางปิยะพร ถนัดค้า   
233บ้านท่าหลวงนางนัชชา ชาญชัยภูวดล 044481273 
234บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีนายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า 044754436 
235บ้านโนนโชงโลงนายศุภณัฐ กัณนอก   
236บ้านโนนตะแบกนายวีระชัย มาแสวง 044430402 
237บ้านโนนพุทราว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 044430090 
238บ้านโนนม่วง  044430559 
239บ้านพุทรานางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 044754320 
240บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยานายณัฐชาญ ยางเครือ 044430560 
241บ้านม่วงขามประชารักษ์นางวัชรี ค้าขาย 044481057 
242บ้านมะกอกนายอนุชิต แก้วคูนอก 044249019 
243บ้านลุงตามันนายชยุททร ชูหนู   
245บ้านศาลานายมงคล พรศักดิ์หาญ 044430558 
246บ้านสะแกงามนางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์   
247บ้านสัมฤทธิ์นางสาววิภาพร สอบเหล็ก 044401501 
248บ้านหนองขามนายวรากร วรสาร   
249บ้านหนองบัวคำนางณัฐชญา ดาโม้ 044430166 
250บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)นายบัวโฮม โพธิพันไม้ 044754325 
251บ้านหนองโสนนางปนารีย์ เทนอิสสระ 044430192 
252บ้านหวายโนนโพธิ์    
253บ้านใหม่ฉมวกนายวันชัย ปานสาลี   
254พิมายสามัคคี 1นางขวัญใจ กาศก้อง 044471331 
255เพชรหนองขามนายอุทัย ชารัญจ่า 044401603 
256มะค่าสามัคคีนายวินัย อริยะเดช 044754439 
257ราษฎร์สโมสรนายเกษม สมมาตย์ 044249373 
258วัดวังน้ำนายสมคิด โด่งพิมาย 044430408 
259อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายนายกรช โพธิสม 044471987 
260หนองบัวลอยนางศิริยา มานอก 044754421 
301อนุบาลชุมพวงวิทยานายเดชา มีศิลป์ 044477383 
302ท่าลาดนายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ 044751758 
303ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)นายสุรพล ชัยวงษ์ 044430009 
304โนนขุยสามัคคี    
305โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"นายสนธยา เมยมงคล 044249479 
306บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะ 044754418 
307บ้านโคกเพชรนายธีรภัทร มูลเทพ 044751772 
308บ้านโคกหินช้าง    
309บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์   
310บ้านดอนลำดวนนายจักรี บุญเที่ยง 044430230 
311ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยานายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า   
312บ้านโนนยอนายณัฐพล กล้าหาญ 044467289 
313บ้านโนนรังนายประมวล ผาสุข 044751761 
314บ้านประสุขนายประภาส ร่มสุข   
315บ้านพะงาดวิทยานางแสงเดือน สาสีดา   
316บ้านเมืองไผ่นางชนมิกา ผาดไธสง 044430118 
317บ้านยางวิทยานายชยพล ระดมผล 044477019 
318บ้านละโว้นายพิศาล ลาภยิ่งยง 044467307 
319บ้านลุงประดู่    
320บ้านสว่างนาดีนายธเนศ พรมโชติ 044751173 
321บ้านสาหร่ายวิทยานายวินัย เจริญรัมย์   
322บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์นางสาวประเทืองศรี บุญล้อม 044751765 
323บ้านหนองโดนรกฟ้านางเกยูร ศิริคุณ   
324บ้านหนองตะคลองนางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ 044751382 
325บ้านหนองตาด  044751762 
326บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยานางสาวณพิชญา จันทมนตรี 044751763 
327บ้านหนองนกคู่นายประยุทธ ผลาทิพย์   
328บ้านหนองบัวนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี   
329บ้านหนองแวงสามัคคีนายเสนีย์ สมรูป 044751757 
330บ้านหนองหลักสามัคคีนางทิปกา ระดมผล 044467333 
331บ้านหนองหว้าตาดำนางสาวหนูเดือน พาแกดำ   
332บ้านหนองหว้าประชาสามัคคีนายศิริชัย ปิ่นศิริ 044430692 
333บ้านใหม่ปฎิรูปนายวัฒนา ขันแข็ง   
334บ้านใหม่พัฒนานางปฐมาวดี ศรีคราม 044430319 
335ประโดกสามัคคีนายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ 044430221 
336พิกุลทองนายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 044477012 
337วัดเจริญราษฎร์บำรุงนายธานินทร์ สุขมา 044751167 
338วัดโชติการามว่าที่ร้อยตรีสิริวัส ชนะค้าโชติ์สิ 044754417 
339วัดโพธิ์ศรีบรรจงนายปิยะ ประกอบผล 044751183 
340วัดสองพี่น้องนายสมุทร อินทลี 044249519 
341สองห้องแวงน้อยวิทยานางชูศรี บุญเที่ยง   
342หนองบัวรีราษฎร์อุทิศนายกิตติภพ สระสงครามภู 044477011 
343หนองปรือแก้วนายไพศาล สง่าศรี 044751175 
344หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)นายอัคเดช รูปสูง   
345ห้วยบงวิทยานายไตรภพ พุฒนอก   
346อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)นายเกรียงไกร ไพราม 044430492 
401คูเตยราษฎร์สามัคคี  044430004 
402ชุมชนโนนแดงนายถวิล รัตนพร 044475056 
403บ้านโกรกสำโรงนายสิริวิชัย มีระหันนอก 044430339 
404บ้านจาบนายชูชาติ จอดนอก 044430340 
405บ้านดอนตัดเรือนางสมควร ศิลป์ประกอบ 044475249 
406บ้านดอนยาวนายปัญญา สิทธิจันทร์เสน 044754694 
407บ้านนาดีนางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน   
408บ้านโนนตาเถรนายเจนุวัตร จงเจือกลาง 044754798 
409บ้านป่าตะแบงนายวิริทธิ์พล พลสม 044430661 
410บ้านฝางว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่   
411บ้านสำพะเนียงนายเอนก สังมาตร 044485040 
412บ้านหนองบงนายสาธิต สุวรรณศักดิ์ 044485136 
413บ้านหนองม่วง    
414บ้านหนองหญ้าขาวนายทองพูน จอดนอก 044430194 
415วังหินประชาสรรค์นายวิธาร ช่างทอง 0443293786 
416แกสำโรงวิทยานางสาวมฆพร เกษนอก 044329379 
417วัดบ้านโคกหนองแวงนายบุญยก งานฉมัง 044430342 
418วัดบ้านตะเภาหนุนนายสุวิทย์ แก้วไพฑูรย์   
419วัดบ้านทุ่งรีนายเกรียงศักดิ์ พลดงนอก 044430236 
420วัดบ้านหินตั้ง  044430241 
501จตุคามพิทยาคมนางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ   
502ท่าเรือวิทยานางสาวรจนา สุรินทร์ 044467097 
503บ้านกระเบื้องวิทยาคารนายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์   
504บ้านครบุรีศึกษานายสำรวล คำแสน 044467291 
505บ้านท่าเยี่ยมวิทยายลนายกิตติศักดิ์ ประชุม 044430268 
507บ้านนางโทพัฒนานางสาววรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล   
508บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  044229225 
509บ้านโนนตำหนัก  044430461 
510บ้านโนนปีบ    
511บ้านโนนเพชรพิทยาคมนายแทน ด่านแก้ว 0442294784 
512บ้านโนนไม้งาม  044430270 
513บ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ    
514บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์นายสุริยะ พิมพ์พรหมา 044430269 
515บ้านละหานสามัคคี  044762011 
516เมืองจากวิทยานายอภิชัย หาญศึก 044467292 
517เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"นายปฐมสุข สีลาดเลา 044229057 
518อรพิมวิทยานายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก 044430271 
601ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษานายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์   
602บ้านขุยวิทยานายชูชาติ บุบผาสุข 044762001 
603บ้านช่องแมวนายเพทาย คำวิจิตร์ 044751613 
604บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยานายประมวล สุขโน   
605บ้านไพลนายเด่น ประคองสุข   
606บ้านมาบป่าแดงนายธนเดช โภคินชุติวัต   
607บ้านลำทะเมนชัยนายภัทรพงษ์ วรรณกุล   
608บ้านสี่เหลี่ยมนางอรัญญา สุขโน 044751612 
609บ้านโสกดู่นายไพทูล ถาวร 044751775 
610บ้านหนองจาน    
611บ้านหนองจานใต้  0851046699 
612บ้านหนองดู่นายสมยศ สีใส   
613บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)  044467297 
614บ้านหนองไผ่พิทยาคม  044467294 
615บ้านหนองม่วงวิทยาคารนายอภิลักษณ์ จรไธสง 044751770 
616บ้านหนองยางนายต้องตระการ ดีรบรัมย์ 044751771 
617บ้านหนองแวง  044430186 
618บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยานายนรศักดิ์ สีลา 044777751 
619บ้านอ้อประชาสามัคคีนายปณิพล นานา 044467123 
620วัดจันทนารามนายวีระพล พัฒนพานิช 044751767 
621บ้านหนองมะเขือนางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 044751768 
622หนองอ้อวิทยาคมนายปรินทร์ ศรีษะเนตร