ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพรทิพย์ ค้าขายท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)ถึงแก่กรรม 
2นายประมวล ภูชะอุ่มวัดบ้านหนองสะแบงลาออกจากราชการ 
3นายวิชยุตม์ ธีสุระบ้านท่าแดงรร.บ้านสำโรงโนนเค็ง อ.เมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4นางวรรณศิริภรณ์ เสนาราชรวมมิตรพัฒนารร.สระขุดดงสำราญวิทยา อ.ชุมพลบุรี จ.สุริ สพป.สุรินทร์ เขต 2
5นางสาววาสนา ศิริทองจักรอนุบาลชุมพวงวิทยาโอนไปสพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป.ขอนแก่น เขต 3
6นางสาวชลธิชา เพียรการบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)รร.บ้านทุ่งน้อยฯ อ.พล จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3
7นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีพิลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.31 สพม. เขต 31
8นางพรปวีณ์ มงคลบ้านใหม่พัฒนารร.บ้านลำชีฯ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
9นางสาวมัลลิกา สัตนาโคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.เวฬุวันวิทยา อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
10นายพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตกลุ่มกฎหมายและคดี จ.ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
11นางนันท์นภัส บวรฐิติชัยรัฐบ้านหนองตะคลองรร.บ้านตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2
12นางสาวจอมจิตร์ โคกเกษมบ้านตะคร้อรร.วัดหลุมข้าว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3
13นายไอศูรย์ ภูวิศวิชามัยบ้านหญ้าคารร.บ้านโพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6
14นางสาวปภาวรินทร์ ปฏิบัติวัดบ้านทุ่งรีรร.เกล็ดลิ้นวิทยา สพม.31
15นางสาวปาริชาด คลังชำนาญอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายรร.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5