ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุชาดา แป้นนอกกุลโนลาออกจากราชการ 
2นางประทุมมา ปานจิตบ้านยางวิทยาถึงแก่กรรม 
3นางสาวมนต์ชยา เข็มสุขบ้านดงประชานุกูลลาออกจากราชการ 
4นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์นิคมสร้างตนเองพิมาย 5ลาออกจากราชการ 
5นายวีรยุทธ สาขามุละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.บ้านเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลน สกลนคร เขต 3
6นางสาวอารีย์ ทิศกระโทกอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายรร.บ้านละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา นครราชสีมา เขต 2
7นายอัคราพงศ์ ตุงไธสงบ้านประสุขรร.บ้านหนองซาดพิทยาคม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่ ขอนแก่น เขต 1
8นายอนุกูล นิยมถิ่นเมืองจากวิทยารร.บ้านหว้าเหล่าโพนทอง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เขต 1
9นางจิรประภา กรมทองบ้านหนองบัวคำรร.บ้านทุ่งมน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 2
10นางจารุนี แสงโคตรวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วรร.บ้านดอนซาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 3
11นางสาวพิมพาภรณ์ เขียนชัยบ้านหนองหว้าตาดำรร.บ้านศุภชัย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 3
12นางสาวทัศนีย์ เหล่าบุราณบ้านโนนรังรร.บ้านคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 2
13นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทิพย์วัดสองพี่น้องรร.บ้านแดง อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขต 4
14นางศิริรัตน์ จารัตน์บ้านดอนเขว้ารร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 อ.พนมดงรัก จ.ส สุรินทร์ เขต 3
15นางสะรีรัตน์ โยทัยหาญบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยารร.บ้านหนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ สุรินทร์ เขต 3
16นางสุมณฑา แก้วเพ็ชรท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)รร.บ้านหนองอุ่มหวายฯ อ.กันทรวิชัย จ.มหาส มหาสาคาม เขต 1
17นางสาวเพลินพิศ ปะนาโกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.บ้านตาพวนสร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหา มหาสรคาม เขต 2
18นางสาวปิยรัตน์ พุทธิเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.บ้านหนองสนมดอนติ้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ มหาสารคาม เขต 2
19นางสาวสุวรรณา แตงกวารัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.บ้านสำโรงโคกจันทร์ฯ อ.พยัคฆภูมิพิสีย มหาสารคาม เขต 2
20นางศิริกัลยา ดาเวียงท่าลาดรร.บ้านเสอเพลอฯ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อุดรธานี เขต 2
21นายพิศักดิ์ นามศรีพิมายสามัคคี 1รร.บ้านหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบ หนองบัวลำภู เขต 1