ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสานิตย์ ถนอมกลางบ้านหวายโนนโพธิ์ถึงแก่กรรม 
2นายทวินันท์ จันทะคัตเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"ลาออกจากราชการ