ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัตนา อินธแสนบ้านหนองนกคู่รร.บ้านโคกกลางฯ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
2นางสาวนภัสกรณ์ อาสาชุมชนโนนแดงรร.ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม อ.กันรวิชัย จ.มหา สพป.มหาสารคาม เขต 1
3นางสาวสุมนมาลย์ สุหาชุมชนโนนแดงรร.วัดโนนศรีคูณ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
4นายพิสิษฐ์ หงษ์เต็งสกุลวัดเจริญราษฎร์บำรุงรร.วัดบ้านเมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5นางสาววริษฐา อดีตรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตรร.วัดโกรกประดู่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เพ็งบ้านกระเบื้องวิทยาคารรร.วัดบ้านบุขี้เหล็ก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7นางสาวธันย์ชนก วงศ์แสงบ้านโนนตะแบกรร.สุนทรวัฒนา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
8นางราตรี เกาะโค้งบ้านโนนม่วงรร.บ้านหนองเต่า อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
9นายสุรชัย เชิญชมท่าลาดรร.บ้านหนองหญ้ารังกา อ.หนองหาน จ.อุดรธาน สพป.อุดรธานี เขต 3
10นางกนิษฐา ช่างถมสี่แยกศรีอรัญวิทยาสพป.สระบุรี เขต 1 สพป.สระบุรี เขต 1
11นายธนพล นาเลาห์บ้านโนนไม้งามโอนไปสพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2
12นายสมชัย นิยันตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตสพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
13นายวิรัตน์ กะตะศิลานิคมสร้างตนเองพิมาย 4สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป.นราธิวาส เขต 2
14นายเผด็จ ปราณีตพลกรังบ้านวังม่วงรร.สุรธรรมพิทักษ์ อ.เมืองนครราชสีมา สพม.31
15นายภาคิณ บุบผาลาวัดบ้านทุ่งสว่างรร.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี สพม. เขต 4
16นางเสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงามวัดบ้านทุ่งสว่างรร.มวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สพม. เขต 4