ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบุญหมั่น ค้าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
2นายดิลก ศิรินาคดิลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
3นายธนวิชญ์ ลัดกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
4นายวิริทธิ์พล พลสมบ้านป่าตะแบงเกษียณอายุ 
5นายสิริวิชัย มีระหันนอกบ้านโกรกสำโรงเกษียณอายุ 
6นายสว่าง แว่นไธสงบ้านทุ่งมนวิทยาคารเกษียณอายุ 
7นายบำรุง ฉาไธสงวัดบ้านขี้เหล็กเกษียณอายุ 
8นายกุลศักดิ์ นนตานอกดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)เกษียณอายุ 
9นายประมวล สุขโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
10นายนรศักดิ์ สีลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
11นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"เกษียณอายุ 
12นายเกรียงไกร ชนากลางบ้านตลาดประดู่เกษียณอายุ 
13นายธนาดุลย์ รถเพ็ชรพิกุลทองเกษียณอายุ 
14นายสุรพล ชัยวงษ์ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)เกษียณอายุ 
15นายเสนีย์ สมรูปบ้านหนองแวงสามัคคีเกษียณอายุ 
16นายประมวล ผาสุขบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
17นายปิยะ ประกอบผลวัดโพธิ์ศรีบรรจงเกษียณอายุ 
18นายธวัฒน์ พัฒนตรีคุปต์บ้านป่าตะแบงเกษียณอายุ 
19นางจงกล สิริวงษ์อังกูรบ้านดอนตัดเรือเกษียณอายุ 
20นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์บ้านนาดีเกษียณอายุ 
21นางนาท ปุ่นนอกแกสำโรงวิทยาเกษียณอายุ 
22นายอรุณ ชัยชนะบ้านโกรกสำโรงเกษียณอายุ 
23นางเฉลียง พละสุขบ้านโกรกสำโรงเกษียณอายุ 
24นายประยุทธ สัมฤทธิ์นอกบ้านหนองม่วงเกษียณอายุ 
25นางสุรีรัตน์ มีระหันนอกบ้านหนองม่วงเกษียณอายุ 
26นายพงศ์อนุวัตร ปุ่นนอกวังหินประชาสรรค์เกษียณอายุ 
27นายยงยศ ศิริหล่อชุมชนประทายเกษียณอายุ 
28นางมยุรี ปราณพานิชกิจดอนมันเกษียณอายุ 
29นางวัชรี ชัยศิริวงษ์ดอนมันเกษียณอายุ 
30นายทวิทย์ เพชรแก้วช่องแมวพิทยาเกษียณอายุ 
31นางประนอม ล้อมไธสงช่องแมวพิทยาเกษียณอายุ 
32นางเพ็ญศรี จันทพรมบ้านหันเตยเกษียณอายุ 
33นายสุริยันต์ รักขันแสงวัดบ้านหนองเดิ่นเกษียณอายุ 
34นางปณิดา วงศรีวัดบ้านหนองเดิ่นเกษียณอายุ 
35นางประยูร แก้วระหันปราสาทหินนางรำเกษียณอายุ 
36นางรัชฎาภรณ์ แว่นไธสงบ้านตลาดไทรเกษียณอายุ 
37นางอาทิตยา สาสีเสาร์วัดบ้านสี่เหลี่ยมเกษียณอายุ 
38นายปรีชา จอดนอกบ้านโนนสูงเกษียณอายุ 
39นางจรีภรณ์ เลามานินพันธ์บ้านโนนสูงเกษียณอายุ 
40นางทองเพียร จันทีนอกบ้านโนนสูงเกษียณอายุ 
41นายบุญเรือง ตุ่มนอกบ้านฝาผนังเกษียณอายุ 
42นางดาวเรือง ถ้ำกลางบ้านหนองกกเกษียณอายุ 
43นายศุภชัย ทองจำรูญบ้านประทายเกษียณอายุ 
44นายเรียน แก้วคูนอกบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)เกษียณอายุ 
45นายธีระพงษ์ สุจินต์บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)เกษียณอายุ 
46นายประยุทธ ขินหนองจอกบ้านหนองบัวนาคเกษียณอายุ 
47นายรังสฤษฐ์ แก้วยอดบ้านหนองพลวงน้อยเกษียณอายุ 
48นางจริยาพร พลึกรุ่งโรจน์บ้านกระเบื้องวิทยาคารเกษียณอายุ 
49นายเอนก โกสีย์รัตนาภิบาลบ้านครบุรีศึกษาเกษียณอายุ 
50นายทวีศักดิ์ สุวรรณทาบ้านครบุรีศึกษาเกษียณอายุ 
51นางวิภาภรณ์ ดีรบรัมย์บ้านท่าเยี่ยมวิทยายลเกษียณอายุ 
52นางผอวบ กุลนาแพงเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"เกษียณอายุ 
53นางประทิน อินทร์ไธสงเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"เกษียณอายุ 
54นางละเอียด เกียรตินามวิชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
55นางเกศรินทร์ เลไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
56นางรัชนิกุล อัครไทยกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
57นางมาริษา สินอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
58นางพิมพ์ศิริ โสดาทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
59นายเสงี่ยม ทิพย์แสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
60นางอรุณ กตัญญูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
61นางธิดาลักษณ์ สมรูปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
62นายสุรศักดิ์ พรหมบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
63นางนงคราญ สุไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
64นายประดิษฐ์ โสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
65นางสาวลิ้นจี่ เฉียงพิมายมะค่าสามัคคีเกษียณอายุ 
66นางมณี สดกลางมะค่าสามัคคีเกษียณอายุ 
67นายชลากรณ์ เหลียวกลางบ้านสัมฤทธิ์เกษียณอายุ 
68นายสุเวทย์ เหลือสุขบ้านสัมฤทธิ์เกษียณอายุ 
69นางลาวัณย์ ธีรพงศธรกุลโนเกษียณอายุ 
70นางสาวอุไร ทองกลางกุลโนเกษียณอายุ 
71นางสาวสมศิริ โมพิมายกุลโนเกษียณอายุ 
72นางศรีเวียง นามพิมายกุลโนเกษียณอายุ 
73นางนพรัตน์ เพ็ชรแสงกุลโนเกษียณอายุ 
74นายสุชล เผือกจันทร์บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)เกษียณอายุ 
75นายคำเปี่ยง จำรัสแนวบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)เกษียณอายุ 
76นางพัชนีวัลย์ ขานกระโทกบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)เกษียณอายุ 
77นางเยาวลักษณ์ แย้มเศียรจารย์ตำราเกษียณอายุ 
78นายเสรี เจียมจับเล่ห์อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเกษียณอายุ 
79นางพวงทอง วัชรพาณิชย์อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเกษียณอายุ 
80นางสังวาลย์ เจียมจับเล่ห์อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเกษียณอายุ 
81นางรัตนาภรณ์ มานะงานอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเกษียณอายุ 
82นางจิตรลดา ผึ้งทองอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเกษียณอายุ 
83นายสำเริง ฟุ้งพิมายบ้านเตยประชาบำรุงเกษียณอายุ 
84นางมัลลิกา ศิรินาคดิลกบ้านดอนแซะเกษียณอายุ 
85นางเฉลิมศรี เรือนใหม่บ้านดอนแซะเกษียณอายุ 
86นางทัศนีย์ นาคสมบูรณ์บ้านดอนแซะเกษียณอายุ 
87นางปาริชาติ เสริมพิมายบ้านดอนเขว้าเกษียณอายุ 
88นางเยี่ยม เชื่อฟังบ้านดงประชานุกูลเกษียณอายุ 
89นางทิพาพรรณ เมตตาสุตบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"เกษียณอายุ 
90นางฐิติธรณ์ ปุลินศิริพงศ์บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"เกษียณอายุ 
91นายนิรันดร์ พาพิมายบ้านมะกอกเกษียณอายุ 
92นางคนึงจิต จุพิมายบ้านมะกอกเกษียณอายุ 
93นางสุพรรณี นิลเลี่ยมบ้านพุทราเกษียณอายุ 
94นางพวงเพ็ชร กลับกลางบ้านพุทราเกษียณอายุ 
95นางสมมาตร พจน์ปริญญาบ้านพุทราเกษียณอายุ 
96นายสนอง แหวนพิมายบ้านพุทราเกษียณอายุ 
97นางจลินทร์ ดีจริงพิมายสามัคคี 1เกษียณอายุ 
98นางสุนันท์ ค้าขายพิมายสามัคคี 1เกษียณอายุ 
99นายกำแหง นาอ้อมบ้านหนองขามเกษียณอายุ 
100นายรังสรรค์ หีบพิมายบ้านหนองขามเกษียณอายุ 
101นายฐาปกรณ์ ธิติเสรีบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)เกษียณอายุ 
102นางมาลินี พานิชนอกบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)เกษียณอายุ 
103นางฉวีวรรณ การค้าบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)เกษียณอายุ 
104นายธเนศ นนทะชัยบ้านกล้วยเกษียณอายุ 
105นางศุภมาส คัดทะจันทร์บ้านลุงตามันเกษียณอายุ 
106นายมานพ พานิชนอกบ้านลุงตามันเกษียณอายุ 
107นายสมชาย ศึกษาชีพบ้านตะคร้อเกษียณอายุ 
108นายสนิท นามพิมายบ้านศาลาเกษียณอายุ 
109นายชัยยา ทองสิทธิชุมชนบ้านหนองจิกเกษียณอายุ 
110นางสุจินดา ทองสิทธิชุมชนบ้านหนองจิกเกษียณอายุ 
111นางเบญจมาศ รักพร้าชุมชนบ้านหนองจิกเกษียณอายุ 
112นางประชุม เชื่อมชิตชุมชนบ้านหนองจิกเกษียณอายุ 
113นายเสนอ จังอินทร์บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีเกษียณอายุ 
114นางสาววราพร เหล่าคนค้าบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีเกษียณอายุ 
115นายบุญช่วย ขันทะศิริบ้านใหม่ฉมวกเกษียณอายุ 
116นายประจวบ พูนศิริบ้านฉกาจช่องโคเกษียณอายุ 
117นางปัทมาวดี พิลาแดงนิคมสร้างตนเองพิมาย 3เกษียณอายุ 
118นายเฉลียว จำปาโพธิ์หนองบัวลอยเกษียณอายุ 
119นางสุจาริน กาศก้องเพชรหนองขามเกษียณอายุ 
120นางคนึง เพียพิมเพิ่มเพชรหนองขามเกษียณอายุ 
121นายนิยม ปิยวรรณวงศ์เพชรหนองขามเกษียณอายุ 
122นางทรรศนีย์พร ค้าทองอนุบาลชุมพวงวิทยาเกษียณอายุ 
123นายทองสุข โวหารดีวัดโชติการามเกษียณอายุ 
124นายธีระพงษ์ ดำรงค์ธรรมสกุลบ้านยางวิทยาเกษียณอายุ 
125นางจิตตาภัทร์ ทบลมบ้านยางวิทยาเกษียณอายุ 
126นางสายธาร สุทธิศักดิ์พิกุลทองเกษียณอายุ 
127นางสาวสุมิตรา คุณาจารย์หนองบัวรีราษฎร์อุทิศเกษียณอายุ 
128นายเวช กันตังกุลบ้านประสุขเกษียณอายุ 
129นางปราณี ใจเที่ยงบ้านโนนยอเกษียณอายุ 
130นางดัชนี สาทกลางบ้านโนนยอเกษียณอายุ 
131นายมนูญ ลีสมโนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"เกษียณอายุ 
132นางสัมพันธ์ ลีสมโนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"เกษียณอายุ 
133นายสุทธิ ยางเครือบ้านหนองโดนรกฟ้าเกษียณอายุ 
134นางธมนันท์ภัส ปรัชญาวงศ์ชัยวัดสองพี่น้องเกษียณอายุ 
135นางกนกทิพย์ ลำเหลือบ้านโนนรังเกษียณอายุ 
136นางวารุณี สมอ่อนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)เกษียณอายุ 
137นางชลธิชา วงศ์สุริยะประภาวัดโพธิ์ศรีบรรจงเกษียณอายุ 
138นางนงเยาว์ หงษ์ประสิทธิ์ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยาเกษียณอายุ 
139นายจักรพงษ์ ตั้งจิตนฤมาณตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยาเกษียณอายุ 
140นายวันชัย ทองคำสองห้องแวงน้อยวิทยาเกษียณอายุ 
141นางสุภาพ รัตตสนธิกุลบ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
142นางอุทัยวรรณ พรมมาบ้านหนองบัวเกษียณอายุ 
143นายปัญญา เครือน้ำคำบ้านโคกเพชรเกษียณอายุ 
144นางปทุมทิพย์ มาตย์สาลีไตรราษฎร์สามัคคีเกษียณอายุ 
145นายเกรียงไกร ทบบัณฑิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
146นายวีระ อารีพงษ์ราษฎร์สโมสรเกษียณอายุ 
147นายสถาพร งามสอนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีเกษียณอายุ 
148นายประสิทธิ์ ด่านลำมะจากวัดบ้านตะเภาหนุนเกษียณอายุ 
149นายทองใบ ชำนาญสิงห์บ้านหนองแสงเกษียณอายุ 
150นายเลิศ กองทุ่งมนบ้านทุ่งมนวิทยาคารเกษียณอายุ 
151นายพีระพล พาหะชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตเกษียณอายุ 
152นายสุขสันต์ ปฏิตังสองห้องแวงน้อยวิทยาเกษียณอายุ 
153นายเจริญ ดวงมาลัยบ้านกระทุ่มรายให้ออกจากราชการ 
154นายวิชัย จันทพรมดอนมันให้ออกจากราชการ 
155นายสุวิทย์ แก้วไพฑูรย์วัดบ้านตะเภาหนุนให้ออกจากราชการ 
156นางพอดี คุ้มสุวรรณบ้านโคกเพชรเกษียณอายุ 
157บ้านดอนตัดเรือสพป.นม.7 สพป.นม.7