ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวีระ สงึมรัมย์บ้านกระเบื้องรร.บ้านหนองแจง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
2นางณัฐชญา ดาโม้บ้านหนองบัวคำรร.บ้านหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2
3นางสาวบัณฑิตา กลุ่มจันทึกบ้านประทายรร.ชาติวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2
4นางสาวรจนา สุรินทร์ท่าเรือวิทยารร.บ้านวังสีสด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4
5นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะบ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"รร.บ้านหนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5